Meisen

  • Bartmeise,
  • Blaumeise,
  • Kohlmeise,
  • Sumpfmeise,
  • Haubenmeise,
  • Schwanzmeise

Blaumeise

Bartmeise

Kohlmeise


Haubenmeise

Schwanzmeise

Sumpfmeise